Skip to main content

Nie ma możliwości ogłoszenia upadłości wobec konsumenta, który jedynie kwestionuje istnienie zobowiązań. Ustawa Prawo Upadłościowe wskazuje na szereg okoliczności, których wystąpienie będzie powodowało oddalenie wniosku o upadłość konsumencką.

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności na skutek umyślnego działania. Przykładem winy umyślnej może być zaciąganie zobowiązań bez realnej szansy na ich spłatę oraz wyzbywanie się majątku w celu uniemożliwienia egzekucji komorniczej. Kolejną przesłanką powodującą oddalenie wniosku jest powstanie stanu niewypłacalności na skutek rażącego niedbalstwa. O rażącym niedbalstwie można mówić, gdy dłużnik zadłużył się na taką skalę, że obsługa zobowiązań każdego miesiąca przewyższa jego możliwości zarobkowe. Wina umyślna i rażące niedbalstwo są przesłankami negatywnymi bezwzględnymi.