Skip to main content

Rzadko się zdarza, by ktokolwiek doprowadził się do stanu upadłości celowo. Najczęściej występują inne powody oddalenia wniosku o upadłość (przesłanki negatywne względne). Wśród nich wymienia się:

– umorzenie postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonego w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, z innych przyczyn, aniżeli na wniosek samego dłużnika;

– uchylenie planu spłaty wierzycieli w uprzednio prowadzonym postępowaniu upadłościowym na przestrzeni ostatnich 10 lat przed dniem złożenia wniosku o upadłość;

– uchybienie terminu zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku dłużnik był do tego zobowiązany;

– umorzenie całości lub części zobowiązań dłużnika w uprzednio prowadzonym postępowaniu  upadłościowym (w okresie ostatnich 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o upadłość), chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi;

– niezgodne z prawdą lub niezupełne dane we wniosku o ogłoszenie upadłości, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.