Skip to main content

Osoba, która stara się o ogłoszenie upadłości, musi być osobą fizyczną, a zatem nie może prowadzić działalności gospodarczej. Jest jednak możliwe ogłoszenie upadłości przez byłego przedsiębiorcę, jeśli zaprzestanie działalności oraz dokona wykreślenia z rejestru CEIDG. W trakcie prowadzenia działalności dla przedsiębiorcy stosuje się odrębne przepisy i nie może on starać się o upadłość konsumencką.

Upadłość mogą ogłosić również rolnicy, pod warunkiem, że nie prowadzą dodatkowej działalności gospodarczej ani zawodowej, co oznacza że gospodarstwo rolne jest ich jedyną formą działalności.

Istnieją również dodatkowe wymagania dla pragnących złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Jeśli już decydujemy się na taki krok, musimy udowodnić, że niewypłacalność powstała na skutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności a nie jest skutkiem naszego rażącego zaniedbania. W przypadku, gdy były przedsiębiorca nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości, choć było to konieczne, kolejny raz będzie mógł próbować dopiero za 10 lat. Wyjątkowo potraktowany zostanie, jeśli przemawiają za tym względy słuszności lub humanitaryzmu.